Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny i forma prawna Spółka działa pod nazwą:
Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” Spółka Akcyjna
Spółka może używać skrótu nazwy firmy: BZPG „STOMIL” S.A.

Dane adresowe Spółki:
ul. Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz
Regon: 000044204, NIP: 554-031-04-39
KRS: 0000070851, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 20 851 996,00 PLN (wpłacony w całości)
tel. 52 32 64 100, fax. 52 32 64 414
e-mail: info@stomil.bydgoszcz.pl
http: www.stomil.bydgoszcz.pl

Bank:
ING Bank Śląski S.A.

 • PLN     PL65 1050 1764 1000 0023 1144 8357       SWIFT: INGBPLPW
 • EUR     PL49 1050 1764 1000 0023 1144 8936      SWIFT: INGBPLPW
 • USD     PL38 1050 1764 1000 0023 1144 8746      SWIFT: INGBPLPW
 • GBP     PL77 1050 1764 1000 0023 5599 8010      SWIFT: INGBPLPW

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” w Bydgoszczy w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. Przekształcenia dokonał Minister Skarbu Państwa w dniu 8 czerwca 1998 r. w drodze aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną.

W dniu 2 października 2018 r. pomiędzy Skarbem Państwa a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. została zawarta umowa, na mocy której Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przejęła 85% akcji Spółki Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A.

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181, z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 poz. 505, z późn. zm.) oraz postanowienia Statutu Spółki, w ostatniej wersji z dnia 06.05.2020 roku.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy z dnia 11.12.2001 r. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000070851.
Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Spółka została utworzona na czas nieokreślony.

Organizacja

Struktura organizacyjna Spółki

Siedziba Spółki znajduje się w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 155.

BZPG „STOMIL” S.A. jest przedsiębiorstwem, w skład którego wchodzą:

 • Zakład Produkcji Mieszanek (Z-1) – produkuje mieszanki gumowe na potrzeby pozostałych zakładów produkcyjnych oraz z przeznaczeniem do sprzedaży na zewnątrz,
 • Zakład Produkcji Węży Hydraulicznych (Z-2) – produkuje węże hydrauliczne,
 • Zakład Produkcji Płyt i Wykładzin (Z-3) – produkuje płyty wulkanizowane ciągłe i prasowane, wykładziny oraz płyty niewulkanizowane, wykonuje także usługi wycinania na ploterze,
 • Zakład Produkcji Węży Przemysłowych (Z-4) – produkuje węże przemysłowe,
 • Zakład Produkcji Profili Wytłaczanych i i Artykułów Formowych (Z-5) – produkuje profile wytłaczane, artykuły formowe oraz węże gumowe niewzmocnione,
 • Zakład Produkcji Przewodów (Z-7) – zakuwanie przewodów hydraulicznych.

Zgodnie z obowiązującym wg stanu na dzień 26.10.2020 r. Regulaminem Organizacyjnym Spółki operacyjną działalnością Spółki kieruje Zarząd poprzez dyrektorów trzech głównych pionów organizacyjnych:

 • Pion Dyrektora Naczelnego – polityka jakości, zatrudnienia, proces informatyzacji, służba bezpieczeństwa i higiena pracy, badania i rozwój, finanse i kontroling, logistyka i gospodarka magazynowa Spółki,
 • Pion Dyrektora Produkcji z podległymi zakładami produkcyjnymi, administracją i służbami technicznymi,
 • Pion Dyrektora Handlowego – polityka handlowa (kraj i eksport) oraz marketingowa Spółki.

Na czele każdej komórki stoi jeden kierownik, a każdy pracownik podlega tylko jednemu bezpośredniemu zwierzchnikowi, od którego wyłącznie otrzymuje polecenia służbowe. Wszyscy kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych oraz pracownicy na stanowiskach samodzielnych podlegają Zarządowi.

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Spółki

Zgodnie ze Statutem Spółki oraz zapisami w KRS, przedmiotem działalności Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A. jest:

 1. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z),
 2. Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
 3. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD.46.19.Z),
 4. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),
 5. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
 6. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
 7. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
 8. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
 9. Wynajem i zarządzanie nieruchomości własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 10. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).

Organa Spółki i ich kompetencje

Zgodnie ze Statutem, organami Spółki są:

 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd

Walne Zgromadzenie

Kompetencje Walnego Zgromadzenia określa Statut Spółki oraz Kodeks Spółek Handlowych.
1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,

2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,

3) podział zysku lub pokrycie straty,

4) przesuniecie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 32 ust. 4 Statutu

2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 29 ust. 3 pkt 1) i pkt 2) Statutu,

3) ustalanie zasad kształtowania wynagradzania członków Zarządu oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,

4) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,

5) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,

6) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,

7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

8) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej.

3.  Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:

1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomością lub udziałem w nieruchomości a także prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w prawie użytkowania wieczystego, obejmujące również: wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, obciążenie prawami rzeczowymi, leasing finansowy, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% (pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z wyłączeniem nieruchomości lub praw użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% (pięć procent) sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

3)  nabycie lub leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 1.000.000 zł lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,

5) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 4) z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki,

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,

7) emisja obligacji każdego rodzaju,

8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,

9) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników,

10) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,

11) użycie kapitału zapasowego,

12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

13) kształtowanie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz kształtowanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

4.  Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga objęcie, nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) lub wartość 5% (pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

5. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) lub wartość 5% (pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

6. Zgody Walnego Zgromadzenia Spółki wymaga określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, wobec których Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, w sprawach:

a)  zawiązania przez spółkę innej spółki,
b)  zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
c)  połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
d)  podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
e)  zbycia, wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej BZPG Stomil S.A. IX  kadencji wchodzą:

◾Paulina Wenderlich – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
◾Andrzej Sarnecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
◾Radosław Staszak – Sekretarz Rady Nadzorczej
◾Igor Gielniak – Członek Rady Nadzorczej
◾Małgorzata Michalska-Mickiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1)  ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane,

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i pkt 2), a także pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w danym roku obrotowym, a nadto rekomendacji w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,

4)  wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,

5)  określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,

7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,

8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,

9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd zgodnie z postanowieniami § 60 ust. 2,

10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

11)  zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,

12) cykliczna ocena działań Zarządu, podejmowanych w ramach procesów restrukturyzacji, mających na celu przygotowanie Spółki do prywatyzacji.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielenie Zarządowi zgody na:

1)  rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomością lub udziałem w nieruchomości a także prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w prawie użytkowania wieczystego, obejmujące również: wniesienie jako wkład do spółki lub spółdzielni, obciążenie prawami rzeczowymi, leasing finansowy, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% (pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z wyłączeniem nieruchomości lub praw użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 0,5% (pół procent) sumy aktywów, a nie przekracza albo jest równa 5% (pięć procent)  sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,        – cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

2) nabycie lub leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej wartość  500.000,00 zł (słownie:  pięćset tysięcy złotych) lub 0,5% (pół procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a nie przekraczającej albo równej wartości  1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) lub 5% (pięć procent) sumy aktywów, z zastrzeżeniem § 52  ust. 3 pkt 3) ,

3) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% (jedna dziesiąta procenta) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

4) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych lub 0,1% (jedna dziesiąta procenta) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

5) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi, łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem, przekracza 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym albo w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, oraz zmiana ww. umów podwyższająca wynagrodzenie powyżej kwoty 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy złotych) netto,

6) objęcie, nabycie akcji lub udziałów innej spółki, z zastrzeżeniem § 52  ust. 4 ,

7) zbycie akcji lub udziałów innej spółki, z zastrzeżeniem § 52 ust. 5,

8) wystawianie weksli,

9) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 52  ust. 2 pkt 2),

2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 52  ust. 2 pkt.2),

3) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, o którym mowa w § 25 ust. 2,

4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 31 ust. 2,

5) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,

6) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia.

7) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Zarząd Spółki

Od dnia 16 lutego 2021 r. Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL S.A. VIII kadencji jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego pełni p. Witold Salwach.

Zarząd Spółki jest statutowym organem Spółki, prowadzi jej sprawy spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Zarząd działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki. Zarząd posiada wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub Statut dla pozostałych organów Spółki. Zarząd składa się z 1 do 3 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ Rada Nadzorcza. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden Członek Zarządu.

Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:

 • ustalenie regulaminu Zarządu i regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 • tworzenie i likwidacja oddziałów,
 • powołanie prokurenta,
 • zaciąganie kredytów i pożyczek,
 • przyjęcie rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 • zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli,
 • rozporządzanie składnikami aktywów  trwałych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 40.000,00 zł lub równowartość tej kwoty w innych walutach,
 • nabywanie lub leasing składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 40.000,00 zł lub równowartość tej kwoty w innych walutach,
 • sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Spółki.

Struktura własnościowa Spółki

Aktualna struktura kapitału zakładowego Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.:

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – 2 641 459 szt./84,99%
Skarb Państwa, w imieniu którego prawa z akcji wykonuje Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – 466 140 szt./15%
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. – 1 szt./0,01%

Razem: 3 107 600 szt./ 100%

Majątek Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.851.996,00 zł i dzieli się na 3 107 600 akcji imiennych o wartości nominalnej 6,71 zł każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 003 107 600. Kapitał własny Spółki pokryty został funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym przedsiębiorstwa państwowego przed komercjalizacją. Kapitał wpłacono w całości.

Ogłoszenia

Rada Nadzorcza Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A. („Spółki”) ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu do spraw finansowych

 1. Kandydat na funkcję Członka Zarządu do spraw finansowych musi spełniać łącznie następujące warunki:
  a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  d) spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
  e) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  f) nie być karanym, wykazać brak wszczętych i toczących się postępowań karnych z oskarżenia publicznego lub karno-skarbowych,
  g) potwierdzić realizację obowiązku złożenia właściwemu ministrowi oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku), zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
 2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  e) aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
 1. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu następujące dokumenty i oświadczenia:
  a) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1 lit. a);
  b) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia – w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, dokumenty powołania, wyboru lub mianowania, umowy świadczenia usług lub inne, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy
  z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia zgodnie z pkt 1 lit. b);
  c) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek – w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, dokumenty powołania, wyboru lub mianowania, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zgodnie z pkt. 1 lit. c);
  d) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z pkt 1 lit. d);
  e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z pkt 1 lit. e);
  f) aktualne zaświadczenie o niekaralności i oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych i karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z pkt 1 lit. f);
  g) oświadczenie kandydata o realizacji obowiązku złożenia właściwemu ministrowi oświadczenia lustracyjnego lub oświadczenie o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku) zgodnie z pkt 1 lit. g).
 1. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie kandydata, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.
 2. Oświadczenia kandydata, o których mowa w pkt 3 lub w pkt 4 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 3 kandydat składa w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata. Kandydat, którego zgłoszenie spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:
  a. list motywacyjny (w oryginale),
  b. życiorys zawodowy (CV) zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej.
 4. Do zgłoszenia kandydat zobowiązany jest dołączyć własnoręcznie podpisane przez kandydata (tj. w oryginale) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ujawnionych w zgłoszeniu (w tym w wymaganych dokumentach lub oświadczeniach) danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego.
 5. Kandydat zobowiązany jest wskazać w zgłoszeniu adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres e-mail do kontaktów w trakcie trwania postępowania kwalifikacyjnego.
 6. Pisemne zgłoszenie kandydata wraz z oświadczeniami i dokumentami wymaganymi niniejszym ogłoszeniem powinno zostać doręczone do Biura Zarządu Spółki: ul. Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz. Zgłoszenie umieszcza się w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Członka Zarządu Spółki Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy — nie otwierać”.
 7. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 05-07-2021r. o godz. 1400 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do Biura Zarządu Spółki Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A.). Zgłoszenia kandydatów doręczone po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, nie będą podlegać rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie w wyznaczonym terminie zgłoszeń kandydatów, w tym w szczególności za działania podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie.
 8. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą podlegać rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 9. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, których zgłoszenia spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez kandydata w zgłoszeniu. Przewiduje się, iż rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w dniu 27-07-2021r. w siedzibie Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A. (w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 155). Zastrzega się prawo zmiany (w tym wydłużenia) terminu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, jak też prawo zmiany indywidualnego terminu rozmowy kwalifikacyjnej, wskazanego uprzednio kandydatowi w zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną.
 10. Niestawienie się kandydata w ustalonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu, chyba że istnieją obiektywne okoliczności usprawiedliwiające nieobecność kandydata takie, jak siła wyższa lub wypadek losowy.
 11. Kandydat zobowiązany jest okazać przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej dowód tożsamości celem identyfikacji kandydata.
 12. Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą następujące zagadnienia:
  a) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorach, w których działa Spółka,
  b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
  c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, funkcjonowania grup kapitałowych oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
  d) kierunki strategii rozwoju grupy kapitałowej Spółki zaprezentowane przez kandydata,
  e) wiedza i doświadczenia w zakresie analizy rynku i konkurencji, planowania oraz audytu.
 13. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych.
 14. Informacje o Spółce dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://stomil-bydgoszcz.pl/oraz w Biurze Zarządu Spółki, gdzie są udostępnione tylko do wglądu na miejscu w obecności pracownika Spółki, bez możliwości kopiowania lub fotografowania. Ustała się następujący zakres i sposób udostępniania kandydatom dokumentów dotyczących Spółki:
  Komplet dokumentów dotyczących Spółki za 2020 r., tj.:
  – bilans, rachunek zysków i strat,
  – sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
  – opinia biegłego rewidenta,
  – Statut Spółki.
  Powyższe dokumenty zostaną udostępnione kandydatowi pod warunkiem złożenia przez niego oświadczenia zawierającego zobowiązanie do traktowania uzyskanych informacji o Spółce jako poufnych.
 1. Sposobem komunikacji z kandydatami, w tym celem przekazania informacji o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (lub zmianie tego terminu) lub o wynikach postępowania kwalifikacyjnego są powiadomienia telefonicznie na numer telefonu wskazany przez kandydata w zgłoszeniu lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez kandydata w zgłoszeniu.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne może być w każdym czasie zakończone, bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyn.
 3. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Stopka redakcyjna

BZPG „STOMIL” S.A. Osoba redagująca stronę Biuletynu Informacji Publicznej Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.:
Treść: Ewelina Dietrich
Biuro Zarządu
BZPG „STOMIL” S.A.
ul. Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz
tel. 52 32 64 198, fax. 52 32 64 414
ewelina.dietrich@stomil.bydgoszcz.pl