Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny i forma prawna Spółka działa pod nazwą:
Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” Spółka Akcyjna
Spółka może używać skrótu nazwy firmy: BZPG „STOMIL” S.A.

Dane adresowe Spółki:
ul. Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz
Regon: 000044204, NIP: 554-031-04-39
KRS: 0000070851, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 20 851 996,00 PLN (wpłacony w całości)
tel. 52 32 64 100, fax. 52 32 64 414
e-mail: info@stomil.bydgoszcz.pl
http: www.stomil.bydgoszcz.pl

Bank:
ING Bank Śląski S.A.

 • PLN     PL65 1050 1764 1000 0023 1144 8357       SWIFT: INGBPLPW
 • EUR     PL49 1050 1764 1000 0023 1144 8936      SWIFT: INGBPLPW
 • USD     PL38 1050 1764 1000 0023 1144 8746      SWIFT: INGBPLPW
 • GBP     PL77 1050 1764 1000 0023 5599 8010      SWIFT: INGBPLPW

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” w Bydgoszczy w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. Przekształcenia dokonał Minister Skarbu Państwa w dniu 8 czerwca 1998 r. w drodze aktu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną, sporządzonego w formie aktu notarialnego przez notariusza Pawła Błaszczaka w Warszawie, w kancelarii notarialnej położonej przy ul. Długiej 31 (Rep A nr 10317/98).

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181, z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 poz. 505, z późn. zm.) oraz postanowienia Statutu Spółki, w ostatniej wersji z dnia 28.12.2018 roku.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy z dnia 11.12.2001 r. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000070851.
Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Spółka została utworzona na czas nieokreślony.

Organizacja

Struktura organizacyjna Spółki

Siedziba Spółki znajduje się w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 155.

BZPG „STOMIL” S.A. jest przedsiębiorstwem, w skład którego wchodzą:

 • Zakład Produkcji Mieszanek (Z-1), zajmujący się produkcją mieszanek gumowych na potrzeby pozostałych zakładów Spółki oraz z przeznaczeniem do sprzedaży zewnętrznej.
 • Zakład Produkcji Węży Hydraulicznych i Przemysłowych (Z-2). Głównym produktem tego zakładu są węże hydrauliczne i przemysłowe.
 • Zakład Produkcji Płyt Gumowych, Profili Wytłaczanych i Artykułów Formowych (Z-3), produkujący wykładziny gumowe, płyty uszczelniające, płyty prasowane, płyty niewulkanizowane, profile wytłaczane oraz artykuły formowe.

Zgodnie z obowiązującym wg stanu na dzień 08.01.2020 r. Regulaminem Organizacyjnym Spółki operacyjną działalnością Spółki kieruje Zarząd poprzez dyrektorów czterech głównych pionów organizacyjnych:

 • Pion Dyrektora Naczelnego – polityka jakości, zatrudnienia, proces informatyzacji, służba bezpieczeństwa i higiena pracy, badania i rozwój, logistyka wraz z gospodarką magazynową Spółki,
 • Pion Dyrektora Finansowego – gospodarka finansowa, kontroling, administracja i zaopatrzenie,
 • Pion Dyrektora Produkcji z podległymi trzema zakładami produkcyjnymi oraz służbami technicznymi.
 • Pion Dyrektora Handlowego – polityka handlowa (kraj i eksport) oraz marketingowa Spółki.

Na czele każdej komórki stoi jeden kierownik, a każdy pracownik podlega tylko jednemu bezpośredniemu zwierzchnikowi, od którego wyłącznie otrzymuje polecenia służbowe. Wszyscy kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych oraz pracownicy na stanowiskach samodzielnych podlegają Zarządowi.

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Spółki

Zgodnie ze Statutem Spółki oraz zapisami w KRS, przedmiotem działalności Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A. jest:

 1. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z),
 2. Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
 3. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD.46.19.Z),
 4. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),
 5. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
 6. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
 7. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
 8. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
 9. Wynajem i zarządzanie nieruchomości własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 10. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).

Organa Spółki i ich kompetencje

Zgodnie ze Statutem, organami Spółki są:

 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd

Walne Zgromadzenie

Kompetencje Walnego Zgromadzenia określa Statut Spółki oraz Kodeks Spółek Handlowych. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków, zatwierdzenie podziału zysku lub pokrycia straty oraz przesuniecie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.

Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:

1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

2) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) – umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

–– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

–– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) – umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

–– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

–– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

3) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z wyłączeniem nieruchomości lub praw użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) – umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

–– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

–– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) – umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

–– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, z zastrzeżeniem pkt 2),

4)  nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100.000.000 zł lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem pkt 2),

5) objęcie, nabycie albo zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej 100.000.000 zł lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

6) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,

7) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 6 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki,

8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,

9) emisja obligacji każdego rodzaju,

10) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,

11) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników,

12) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,

13) użycie kapitału zapasowego.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej BZPG Stomil S.A. VIII kadencji wchodzą:

 • Bartosz Duzinkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Jan Perejczuk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • Roman Grzegorzewski – Członek Rady Nadzorczej
 • Radosław Staszak – Członek Rady Nadzorczej
 • Jan Bondyra – Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Zgody Rady Nadzorczej wymaga:
1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do nieodpłatnego korzystania, jeżeli  ich wartość przekracza 0,5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a nie przekracza albo jest równa 5% sumy aktywów, a także oddanie do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 0,5%  sumy aktywów, a nie przekracza albo jest równa 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, z zastrzeżeniem pkt 3 ust 2;

2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 0,5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,  a nie przekracza albo jest równa 5% sumy aktywów, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 0,5% sumy aktywów, a nie przekracza albo jest równa 5%  sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, z zastrzeżeniem pkt 2 ust. 1 i pkt 3 ust. 3,

3) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej wartość 50.000.000 zł lub 0,5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a nie przekraczającej albo równej wartości 100.000.000 zł lub 5% sumy aktywów, z zastrzeżeniem pkt 1 i pkt 3 ust. 4,

4) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

5) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 zł  lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

6) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 200.000,00 zł netto, w stosunku rocznym albo w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, oraz zmiana ww. umów podwyższająca wynagrodzenie powyżej kwoty 500.000,00 zł netto,

7) objęcie, nabycie albo zbycie akcji innej spółki, z zastrzeżeniem pkt 3 ust. 5,

8) wystawianie weksli,

9) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 zł.

Zarząd Spółki

Od dnia 07 stycznia 2020 r.  Zarząd BZPG „Stomil” S.A. VIII kadencji jest jednoosobowy.

Funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego pełni p. Witold Salwach.

Zarząd Spółki jest statutowym organem Spółki, prowadzi jej sprawy spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Zarząd działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki. Zarząd posiada wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub Statut dla pozostałych organów Spółki. Zarząd składa się z 1 do 3 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ Rada Nadzorcza. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden Członek Zarządu.

Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:

 • ustalenie regulaminu Zarządu i regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 • tworzenie i likwidacja oddziałów,
 • powołanie prokurenta,
 • zaciąganie kredytów i pożyczek,
 • przyjęcie rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 • zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli,
 • zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 40.000,00 zł lub równowartość tej kwoty w innych walutach,
 • sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Spółki.

Struktura własnościowa Spółki

Aktualna struktura kapitału zakładowego Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.:

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – 2 641 459 szt./84,99%
Skarb Państwa, w imieniu którego prawa z akcji wykonuje Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – 466 140 szt./15%
Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. – 1 szt./0,01%

Razem: 3 107 600 szt./ 100%

Majątek Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.851.996,00 zł i dzieli się na 3 107 600 akcji imiennych o wartości nominalnej 6,71 zł każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 003 107 600. Kapitał własny Spółki pokryty został funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym przedsiębiorstwa państwowego przed komercjalizacją. Kapitał wpłacono w całości.

Ogłoszenia

Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą  w Bydgoszczy Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz

działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2181) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. z 2017 r., poz. 2283),

informuje, iż:

 1. Lista uprawnionych pracowników obejmująca okresy zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym, jego poprzedniku, spółce oraz łączny okres zatrudnienia w tych podmiotach udostępniona zostanie w dniu 9 grudnia 2019 r.  o godz.: 12: 00 w siedzibie Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 155, w pokoju 207.
 2. Uprawnieni pracownicy, którym wadliwie określono ich okres zatrudnienia, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy, o której mowa w pkt 1, tj. do dnia w 23 grudnia 2019 r. w siedzibie Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.  w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 155, w pokoju 207, mogą złożyć pisemne reklamacje.
 3. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty poświadczające kwestionowany okres zatrudnienia.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w formie pisemnej w terminie 14 dni od jej złożenia przez komisję powołaną przez zarząd spółki. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje tok postępowania reklamacyjnego.
 5. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane do dnia 24 lutego 2022 r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa.
 6. O przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania akcji osoby uprawnione zostaną poinformowane odrębnym ogłoszeniem, które Spółka opublikuje w imieniu Ministra Rozwoju na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw gospodarki. Ogłoszenie będzie również wywieszone w siedzibie Spółki oraz jej zakładach.

Stopka redakcyjna

BZPG „STOMIL” S.A. Osoba redagująca stronę Biuletynu Informacji Publicznej Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.:
Treść: Ewelina Dietrich
Biuro Zarządu
BZPG „STOMIL” S.A.
ul. Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz
tel. 52 32 64 198, fax. 52 32 64 414
ewelina.dietrich@stomil.bydgoszcz.pl