Polityka prywatności

.

Jakie zmiany następują w ochronie danych osobowych?

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), które zastąpiło przepisy dotychczasowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Nowe regulacje mają zwiększyć ochronę Państwa danych osobowych między innymi poprzez wprowadzenie dodatkowych praw Państwu przysługujących oraz obowiązków dla podmiotów, które przetwarzają dane. RODO wprowadza pewną dowolność w stosowaniu zabezpieczeń dla zapewnienia ochrony danych – oznacza to dla przykładu, iż ochrona danych osobowych może się znacznie różnić między podmiotami, które je przetwarzają. Podejmujemy wszelkich starań, aby zabezpieczenia jakie stosujemy, zapewniały jak najwyższy poziom ochrony oraz minimalizowały ryzyko ich naruszenia.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych są Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” Spółka Akcyjna, ul. Toruńska 155. 85-950 Bydgoszcz, NIP: 554-031-04-39.

Jak mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych?

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych, mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@stomil.bydgoszcz.pl.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Poniżej przedstawiamy wszystkie cele dla których mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe, odpowiadające im podstawy prawne pozwalające przetwarzać te dane oraz okresy przez jakie poszczególne dane będą przetwarzane.

Cel: Pozyskiwanie i utrzymywanie klientów, w tym oferowanie produktów, w ramach którego dane są przetwarzane do czasu istnienia Spółki, gdzie podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes jakim jest pozyskiwanie klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Cel: Zakup towarów i usług, w ramach którego dane są przetwarzane przez okres potrzebny do rozliczenia roszczeń, tj. także po okresie obowiązywania umowy, do momentu przedawnienia tych roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, a podstawą przetwarzania jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Cel: Przeprowadzanie postępowania przetargowego, w ramach którego dane są przetwarzane          przez okres potrzebny do zawarcia umowy lub do czasu wyrażenia sprzeciwu, gdzie podstawą przetwarzania jakim jest prawnie uzasadniony interes jakim jest wyłonienie najkorzystniejszej oferty (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Cel: Realizacja sprzedaży, w tym obsługa klienta, rozpatrywanie reklamacji, podejmowanie działań windykacyjnych oraz wysyłka towarów, w ramach którego dane są przetwarzane        przez okres potrzebny do rozliczenia roszczeń, tj. także po okresie obowiązywania umowy, do momentu przedawnienia tych roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, a podstawą przetwarzania jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W zakresie wystawienia faktury, podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych są również przepisy prawa wynikające z Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane są przechowywane do czasu wyrejestrowania konta, a w przypadku dokonania zakupu do przez 6 lat lub czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

Cel: Zapewnianie bezpieczeństwa osób i mienia przez monitoring wizyjny, w ramach którego dane są przetwarzane do 3 miesięcy od nagrania, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest ochrona osób, mienia i informacji  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Cel: Prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w ramach którego dane są przetwarzane przez okres funkcjonowania Spółki, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest ewidencjonowanie korespondencji  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Cel: Przyjmowanie i wydawanie towarów, w ramach którego dane są przetwarzane przez okres funkcjonowania Spółki, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest weryfikacja osoby – kierowcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Cel: Rozsyłanie aktualności za pomocą newslettera, w ramach którego dane są przetwarzane do czasu wycofania zgody, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Cel: Prowadzenie kont w sklepie internetowym, w ramach którego dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w zakresie prowadzonego konta, a w zakresie sprzedaży na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO. W zakresie wystawienia faktury, podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych są również przepisy prawa wynikające z Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane są przechowywane do czasu wyrejestrowania konta, a w przypadku dokonania zakupu do przez 6 lat lub czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

Cel: Prowadzenie fanpage’a oraz organizacja działań promocyjnych marki za pośrednictwem portali społecznościowych, w ramach którego dane osobowe będą przetwarzane przez okres funkcjonowania fanpage’a lub do usunięcia danych z danego portalu społecznościowego. Podane dane osobowe Administrator będzie przetwarzać w celu prowadzenia fanpage’a oraz w celu działań promocyjnych. Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty zarządzające działaniami promocyjnymi lub fanpage’ami. W zakresie uczestniczenia w wyżej wymienionych działaniach i udostępniania danych na fanpage’u, przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), rozumianej jako przystąpienie do organizowanego działania promocyjnego. W zakresie danych związanych z polubieniem, oznaczeniem się lub komentowaniem fanpage’a, przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest promowanie marki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Współadministratorem danych osobowych jest podmiot prowadzący dany portal społecznościowy, tj: w przypadku portalu Facebook podmiotem jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin Dublin 2, a w przypadku portalu LinkedIn, podmiotem jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Pl, Dublin, 2, Irlandia.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Posiadają Państwo prawo do dostępu i sprostowania podanych danych. Przysługuje Państwu również prawo do żądania usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych. Ze wskazanych praw mogą Państwo korzystać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celach wymienionych powyżej, podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do zrealizowania danego celu. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą wyrażoną zgodę w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w każdej chwili, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości – w szczególności w zakresie newslettera wycofanie zgody jest rozumiane przez wypisanie się z subskrypcji. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych jest legalne.

Kiedy i komu możemy przekazać Państwa dane?

Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz, tj. na podstawie umów powierzenia, zapewniających bezpieczeństwo Państwa danych. Takimi podmiotami mogą być podmioty świadczące nadzór nad oprogramowaniem, hostingujące stronę internetową i pocztę elektroniczną, przewoźnicy towarów lub kurierzy oraz kancelarie prawnicze. Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.