Ogólne warunki transportowe

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH
dla Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.

1 DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższe określenia mają następujące znaczenie:
  a) Ogólne Warunki – niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych dla B.Z.P.G. Stomil S.A.,
  b) Stomil – Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL Spółka Akcyjna, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz, wpisanymi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000070851, o kapitale zakładowym 20 851 996,00 PLN i kapitale wpłaconym 20 851 996,00 PLN, posiadającym NIP 554-031-04-39, REGON 000044204,
  c) Zleceniobiorca – przedsiębiorca wykonujący zarobkowo drogowy przewóz towarów.
 2. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do umów przewozu zawieranych przez Stomil ze Zleceniobiorcami i określają szczegółowe prawa i obowiązki Stron.
 3. Do zawarcia umowy przewozu na warunkach określonych w treści zlecenia oraz niniejszych Ogólnych Warunkach dochodzi w wyniku przyjęcia przez Zleceniobiorcę zlecenia transportowego skierowanego przez Stomil, do którego dołączone są niniejsze Ogólne Warunki.
 4. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do wykonania usługi na rzecz Stomil.

2 OBOWIĄZKI ZLECENIOBIORCY

 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest odesłać na adres e-mail Stomil, z którego zostało wysłane zlecenie dane awizacyjne.
 2. W ramach realizacji zlecenia Zleceniobiorca zobowiązany jest również do:
  a) wykonywania poleceń służb uprawnionych do wydawania dyspozycji w miejscach załadunku i rozładunku wskazanych przez Stomil,
  b) wykonywania przewozu przez kierowcę posiadającego stosowne badania, kwalifikacje, uprawnienia,
  c) wykonywania przewozu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  d) wykonania przewozu odpowiednim pojazdem,
  e) sprawdzenia dostarczonej kierowcy dokumentacji pod względem kompletności oraz zgodności z jej stanem rzeczywistym (ilość, waga, cechy itp.) oraz otrzymanym zleceniem transportowym,
  f) sprawdzenia przygotowania przesyłki do przewozu, zabezpieczenia przesyłki w sposób gwarantujący dostarczenie jej do miejsca rozładunku w stanie kompletnym i niezmienionym, a w przypadku takiej konieczności zgłoszenia uwag,
  g) zabezpieczenia pojazdu z ładunkiem przed włamaniem i kradzieżą ładunku,
  h) w razie zajścia zdarzenia powodującego szkodę lub utratę przesyłki, podjęcia wszelkich kroków w celu ograniczenia rozmiarów szkody, w tym powiadomienia policji,
  i) informowania Stomil o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach w trakcie transportu; wystąpieniach podejrzanych sytuacji lub zdarzeniach potencjalnie wypadkowych lub wypadkach podczas transportu, załadunku lub wyładunku, jak również próbach kradzieży lub zniszczenia towaru:
  Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL Spółka Akcyjna, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz, telefonicznie na numer Specjalisty ds. Logistyki +48 602 725 851, e-mail logistics@stomil.bydgoszcz.pl
  Przekazana informacja powinna zawierać Imię i Nazwisko zgłaszającego numer telefonu zgłaszającego lub inny sposób kontaktu, informację gdzie miało miejsce zdarzenie, krótki opis zdarzenia, podjęte działania.
  j) informowania Stomil na temat planowanego terminu dojazdu pod załadunek i rozładunek niezależnie od wyznaczonych na zleceniu transportowym wiążących dat, o ile jego dotrzymanie jest zagrożone lub gdy w wyniku ustaleń powstałych po nadaniu towaru zostały uzgodnione inne terminy.
  k) dostarczyć ładunek do miejsca (na adres) wskazanego przez Stomil w liście przewozowym.
  l) uzyskać pokwitowanie odbioru opatrzone pieczęcią firmową Odbiorcy na krajowym dokumencie transportowym, a w przypadku przewozów międzynarodowych wyegzekwować od Odbiorcy towaru podpis i pieczęć na Międzynarodowym Liście Przewozowym (CMR). W przypadku braku możliwości uzyskania podpisu i pieczęci Zleceniobiorca obowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Stomil lub dołączenie do faktury oświadczenia, w którym Zleceniobiorca potwierdza dostarczenie towaru zgodnie z instrukcjami Stomil.
 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować się do szczegółowych zapisów umieszczonych na liście przewozowym lub zleceniu transportowym.
 2. Zleceniobiorca obowiązany jest posiadać ważne na cały okres wykonywania zlecenia ubezpieczenie OC przewoźnika, obejmujące odpowiedzialność za szkody kradzieżowe i rabunkowe, rodzaj przewożonego ładunku, zakres terytorialny odpowiadający zleceniu przewozu i z sumą gwarancyjną na zdarzenie nie mniejszą niż górna granica odpowiedzialności Zleceniobiorcy za szkodę, określona w art. 65-70 i 80-85 Prawa Przewozowego lub art. 17, 23 i 25 Konwencji CMR oraz inne ubezpieczenia, jeżeli dla danego rodzaju przesyłki są one wymagane.

3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZLECENIOBIORCY

 1. Zleceniobiorca z chwilą przejęcia towaru od nadawcy przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie zlecenia.
 2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w dostawie przesyłki.
 3. Zleceniobiorca odpowiada za szkodę wynikłą z utraty, niewykorzystania lub nienależytego wykorzystania dokumentów transportowych lub złożonych u Zleceniobiorcy.
 4. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania jego pracowników oraz innych osób z których usług korzysta przy realizacji zlecenia, a posługując się przy wykonaniu przewozu osobami trzecimi Zleceniobiorca odpowiada za ich działania i zaniechania jak za własne.
 5. W przypadku niewykorzystania dokumentów uprawniających do wjazdu na teren Stomil, Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego ich zwrotu Stomil.

4 KARY UMOWNE

 1. W przypadku nie dotrzymania terminów realizacji zlecenia przez Zleceniobiorcy (w tym m.in. terminu dojazdu na rozładunek, jak i podstawienia samochodu na załadunek), Stomil będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w kwocie stanowiącej równowartość w PLN kwoty 100,00 (Sto) złotych za każdy dzień opóźnienia.
 2. W przypadku dokonania przez Zleceniobiorcę przedysponowania (przekierowania) towaru do odbiorcy lub miejsca innego niż został wskazany w Zleceniu i liście przewozowym, bez zgody Zleceniodawcy, Zleceniodawca może naliczyć karę umowną w wysokości 100,00 PLN za każde dokonane naruszenie.
 3. W przypadku zaniechania podstawienia samochodu na załadunek w uzgodnionym terminie, co skutkuje niezrealizowaniem zlecenia, Stomil będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w kwocie 250,00 (dwieściepięćdziesiąt) EUR.
 4. Stomil ma prawo dochodzić odszkodowania w kwocie przewyższającej karę umowną, do pełnej wysokości poniesionej szkody.

5 PŁATNOŚCI

 1. Fracht podany w treści zlecenia (ALL IN) w przypadku braku dodatkowych, pisemnych uzgodnień, obejmuje wszystkie koszty związane z całkowitym wykonaniem zleconego przewozu.
 2. Dla transakcji rozliczanych w PLN – fracht będzie płatny na podstawie faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Dla transakcji rozliczanych w walucie innej niż PLN – fracht będzie płatny na podstawie faktury (zaopatrzonej w numer zlecenia Stomil) wyrażonej w walucie zlecenia, wystawionej przez Zleceniobiorcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Faktura musi być wystawiona na Stomil nie później niż do 30-go dnia od dnia wykonania usługi oraz niezwłocznie dostarczona Stomil wraz z kompletem oryginalnych dokumentów potwierdzających wykonanie usługi tj.:
  a) dokumentem WZ (potwierdzony przez odbiorcę towaru: pieczęć, podpis, data)
  b) odcinkiem CMR (potwierdzony przez odbiorcę towaru: podpis, data, pieczęć, gdzie treść nałożonej pieczęci w polu przeznaczonym dla Odbiorcy powinna być zgodna z danymi zawartymi w polu nr 3 dokumentu)
  c) innych dokumentów określonych w zleceniu.
 5. Faktura musi być dostarczona Stomil na adres siedziby głównej Stomil podany w § 1 ust. 1. Lub zgodnie z podpisanym porozumieniem dotyczącym e-faktur.
 6. Zapłata frachtu za wykonaną usługę zostanie dokonana na rachunek Zleceniobiorcy w terminie zależnym od dnia otrzymania przez Stomil faktury wraz z kompletem dokumentów.
 7. W przypadku gdy zlecenie transportowe lub umowa nie stanowią inaczej, termin płatności faktur wynosi: 30 dni od daty doręczenia faktury, przekazanej wraz z kompletem dokumentów wskazanych w ust. 4.
 8. Stomil sprawdza nadesłane dokumenty oraz przesyła Zleceniobiorcy zastrzeżenia. Stomil zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty frachtu w przypadku braku kompletu dokumentów wymienionych w ust. 4.
 9. Za dzień zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku przez Stomil.
 10. Data sprzedaży na fakturze powinna być tożsama z datą realizacji usługi.

  6 REKLAMACJE

 1. Zleceniobiorca obowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia telefonicznie lub pisemnie bezpośrednio Stomil wszelkich problemów stwierdzonych przez rozładowcę/odbiorcę, które mogą mieć wpływ na reklamowanie usługi.
 2. Zleceniobiorca dołoży wszelkich starań i poniesie niezbędne koszty celem niezwłocznego złożenia stosownych wyjaśnień i dowodów w postępowaniu reklamacyjnym.
 3. W czasie trwania postępowania reklamacyjnego Stomil zastrzega sobie prawo do wstrzymania Zleceniobiorcy wszystkich rozliczeń oraz do ich kompensaty. Zaistnienie takiego uzgodnienia pomiędzy Stomil i Zleceniobiorcą wyklucza możliwość obecnego i późniejszego dochodzenia odsetek przez Zleceniobiorcy od Stomil.

7 POUFNOŚĆ

Treść warunków zlecenia oraz przekazanych Zleceniobiorcy dokumentów ma charakter poufny i stanowi tajemnicę chronioną przepisami prawa, a w szczególności art. 23,w związku z art.11 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. /Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 z późn. zm./ W przypadku naruszenia powyższego obowiązku Zleceniobiorca zapłaci Stomil karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 10.000 (dziesięciu tysięcy) EURO za każde naruszenie. Stomil ma prawo dochodzić odszkodowania w kwocie przewyższającej karę umowną jeżeli nie zabezpiecza jego roszczeń.

8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nie uregulowanych treścią zlecenia lub Ogólnymi Warunkami mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny /Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. Zm./ i Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe /t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 50 poz. 601 z późn. zm./, a w przypadku przewozu międzynarodowego dodatkowo przepisy Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) sporządzone w Genewie dnia 19 maja 1956 r. /Dz. U. 1962 Nr 49, poz. 238 zał., z późn. zm./.
 2. Zleceniobiorca nie jest uprawniony do dokonywania cesji wierzytelności lub przenoszenia w jakikolwiek inny sposób swoich praw i zobowiązań przysługujących mu względem Stomil z tytułu niniejszych Ogólnych Warunków, za wyjątkiem cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia na rzecz banku lub innej instytucji finansującej, za uprzednią pisemną zgodą
 3. Jakakolwiek zmiana warunków zlecenia, dla swojej ważności wymaga uzgodnienia przed zakończeniem przewozu, poprzez zgodne oświadczenie obu stron złożone w formie pisemnej i przesłane drogą faksową.
 4. Niniejsze Ogólne Warunki maja zastosowanie, o ile nie zostały wyłączone na drodze odrębnych umów zawartych pomiędzy Stomil a Zleceniobiorcą. W przypadku, gdy Ogólne Warunki regulują identyczne kwestie jak umowa pomiędzy Stomil a Zleceniobiorcą zapisy umowy mają charakter rozstrzygający (prymat zapisów umownych). Wszystkie spory rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby
 5. Niniejsze Ogólne Warunki wchodzą w życie z dniem 20.03.2019 roku.