Regulamin

Postanowienia ogólne

Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.  z siedzibą w Bydgoszczy (zwaną dalej „STOMIL BYDGOSZCZ”).

Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność spółki STOMIL BYDGOSZCZ, lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.

Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Bez uprzedniej pisemnej zgody spółki STOMIL BYDGOSZCZ użytkownik strony nie może:

  1. wykorzystywać/kopiować logo, znaków towarowych zastrzeżonych, grafik zawartych na niniejszej stronie, niezgodnie z uczciwymi praktykami.
  2. wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
  3. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).

Treść strony

Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o Spółce i jej produktach i, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych. Treści zawarte na niniejszej stronie zgromadziliśmy z najwyższą możliwą starannością. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące korzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o Spółce i jej produktach, proszone są o bezpośredni kontakt i potwierdzenie informacji z przedstawicielami Spółki.

Odpowiedzialność

Spółka STOMIL  ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Ochrona danych

Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane spółce STOMIL BYDGOSZCZ za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności przed przekazaniem spółce STOMIL BYDGOSZCZ jakichkolwiek danych.

Kontakt

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:

BZPG „STOMIL” S.A.
Ul. Toruńska 155
85-950 Bydgoszcz
e-mail: info@stomil.bydgoszcz.pl

Pozostałe postanowienia

Spółka STOMIL BYDGOSZCZ zastrzega sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej. O zamiarze wprowadzenia zmian Spółka STOMIL BYDGOSZCZ  poinformuje na swojej stronie internetowej z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.