Przetargi

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż  samochodu osobowego Peugeot 508 HDI MR’14  Allure Aut.

1.  Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy  85-950 Bydgoszcz , ul. Toruńska 155

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej w siedzibie organizatora przetargu Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego„STOMIL” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ul. Toruńska 155 w dniu 9 sierpnia 2022 r. o godz. 10:00

3. Przedmiot sprzedaży:

3.1 Przedmiotem sprzedaży jest używany samochód osobowy Samochód os. Peugeot 508 HDI MR’14  Allure Aut. :

− numer rejestracyjny: CB 116 ES;
− rok produkcji: 2015;
− silnik DIESEL , pojemność: 1 997 cm3/120kW (163KM)
− przebieg: 261 149 km
− badanie techniczne ważne do dnia 19 listopada 2022 r.
− ubezpieczenie OC ważne do dnia 16 września  2022 r.
− samochód na kołach z oponami zimowymi, opony letnie zostaną przekazane kupującemu nieodpłatnie w dniu odbioru samochodu.

Szczegółowe informacje dot. stanu technicznego pojazdu zawarte są w wycenie rzeczoznawcy samochodowego z dnia 05 maja 2022 r. stanowiącej Załącznik nr 1.

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

Oględzin samochodów można przeprowadzić dnia 20 lipca oraz 27 lipca  2022 r. w godzinach 10:00-14:00  po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny oględzin z Panią Stanisławą Weyna  nr tel. kom. +48 797 709 876
Miejsce oględzin: siedziba organizatora przetargu: ul. Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz.

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.  4 470,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt zł 00/100).
Wadium powinno być wniesione w gotówce w złotych polskich na rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A. , ul. Sokolska 34 , 40-086 Katowice

nr 65 1050 1764 1000 0023 1144 8357

W tytule przelewu należy wpisać:

Wadium-dotyczy przetargu samochód marki Peugeot 508 HDI MR’14 Allure Aut. , nr rejestracyjny CB 116 ES
Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym organizatora przetargu przed otwarciem ofert – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wniesienia wadium nie został spełniony.

6. Cena wywoławcza:

6.1 Peugeot 508 HDI MR’14 Allure Aut. numer rejestracyjny CB 116 ES : 47 700,00 zł, (słownie: czterdzieści siedem tysięcy siedemset zł 00/100)

7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

7.1 Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona pisemnie, w języku polskim i musi zawierać:

1) imię i nazwisko, adres lub w przypadku firmy: nazwę i siedzibę oferenta,

2) oferowaną cenę za kupno samochodu objętego przedmiotem przetargu (nie niższą niż cena wywoławcza) oraz zobowiązanie   do jej wpłaty w dniu podpisania umowy, przelewem na wskazany przez organizatora przetargu w umowie nr rachunku bankowego,

3) numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wpłaconego wadium w przypadku, o którym mowa w pkt. 9.1 ogłoszenia,

4) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i stanem pojazdu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin pojazdu,

5) pełnomocnictwo – w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest wskazana w KRS/CEiDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie notarialnie uwierzytelnionego odpisu.

6) oświadczenie o akceptacji warunków wzoru umowy sprzedaży.

7.2 Oferta powinna być złożona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia (formularz ofertowy).

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

8.1 Pisemną ofertę należy dostarczyć do siedziby  Bydgoskich  Zakładów Przemysłu Gumowego S.A. w Bydgoszczy , ul. Toruńska 155, przez posłańca lub za pośrednictwem poczty/kuriera, do dnia 8 sierpnia 2022 r. do godz. 14:00. Decyduje data dostarczenia do siedziby sprzedającego.

8.2 Zaklejona koperta zawierająca ofertę wraz z wymaganymi dokumentami powinna być oznaczona i zaadresowana zgodnie z poniższym wzorem:


Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. w Bydgoszczy
ul. Toruńska 155
85-950 Bydgoszcz

„ Oferta przetargowa- zakup samochodu osobowego Peugeot 508 HDI MR’14 nr rejestracyjny CB 116ES
Nie otwierać przed dniem 9 sierpnia 2022r. godz.10:00 ”

Na kopercie należy podać nazwę i adres oferenta, aby umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej po terminie


8.3 Termin związania ofertą organizator przetargu określa na 14 dni od daty otwarcia ofert.

8.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 sierpnia 2022 r.  w sali konferencyjnej w siedzibie BZPG „Stomil” w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 155  o godzinie 10:00.

8.5 Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Zasady zwrotu wadium:

9.1 Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia w wysokości przekraczającej cenę wywoławczą w wysokości przekraczającej cenę wywoławczą o 1% w przetargu pisemnym.

9.2 Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, przelewem na wskazany w formularzu ofertowym nr rachunku bankowego oferenta. Zwrot wadium nastąpi bez naliczania odsetek za okres od wpłaty do zwrotu.

9.3 Wadium wniesione przez oferenta, którego ofertę przyjęto, zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia bez naliczania odsetek. Jeżeli wadium było wniesione przez oferenta, którego ofertę przyjęto, w innej formie niż w pieniądzu, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu pełnej ceny nabycia.

9.4 Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta w przetargu pisemnym, nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, liczonym od dnia doręczenia uczestnikowi przetargu powiadomienia o wyborze oferty.

10. Warunki wyboru oferty:

10.1 Przetarg wygrywa oferent, który zaoferuje najwyższą cenę za samochód objęty przedmiotem przetargu. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny wywoławczej.

10.2 W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie, prowadzący przetarg pisemny informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji , z zastrzeżeniem ust. 10.3

10.3 W przypadku obecności wszystkich oferentów ,prowadzący przetarg pisemny kontynuuje przetarg w formie licytacji .

10.4 Umowa sprzedaży zostanie podpisana niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

10.5 Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę i którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.

10.6 W przypadku wycofania się/niedopełnienia dalszych formalności przez oferenta który wygrał przetarg organizator przetargu może dokonać ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ważnych ofert.

10.7 Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia (pomniejszoną o wpłacone wadium) w terminie nie dłuższym niż 7 dni od popisania umowy sprzedaży.

10.8 Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu na konto Sprzedawcy kwoty należności, na podstawie protokołu przekazania.

10.9 Wydanie przedmiotu sprzedaży odbędzie się w Bydgoszczy  w siedzibie organizatora przetargu.

11. Odrzucenie oferty:

11.1 Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
2) została złożona przez oferenta, który nie wniósł wadium,
3) nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 7.1 ogłoszenia, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

11.2 O odrzuceniu oferty oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony przez komisję przetargową.

12. Inne postanowienia:

12.1 Przetarg jest prowadzony na podstawie uchwały  nr 2 z dnia 28 grudnia 2018r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BYDGOSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO „STOMIL” Spółka Akcyjną z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie określania zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki ,według wewnętrznie przyjętych zasad w Spółce.

12.2 Nie dopuszcza się rozłożenia płatności na raty.

12.3 Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi oferent nabywca, w szczególności ciąży na nim obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych.

12.4 Cena nabycia jest ceną brutto sprzedaży (do ceny pojazdu nie dolicza się podatku VAT).

12.5 Organizator przetargu nie wyraża zgody na zawarcie umowy przelewu wierzytelności oraz na wykonanie świadczenia na rzecz osoby trzeciej na podstawie przekazu.

12.6 Organizator przetargu nie odpowiada za stan techniczny oraz wady ukryte przedmiotu przetargu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, ani za wady ukryte oferowanego  przedmiotu do sprzedaży w postępowaniu przetargowym używanych środków trwałych.

12.7 Przetarg uznaje się za ważny, jeżeli wpłynie chociaż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

12.8 Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn, a uczestnikom przetargu nie przysługują wobec organizatora przetargu żadne roszczenia z tego tytułu.

12.9 W sytuacji określonej w pkt. 12.8 organizator zwróci wpłacone przez uczestników wadia.

13. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osób fizycznych.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych są Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą przy Toruńskiej 155 , 85-950  Bydgoszcz,

b) administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@stomil.bydgoszcz.pl

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy lub innych celów wynikających z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator, w szczególności w celu zawarcia umowy i jej realizacji,

d) podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w powiązaniu z art. 42-44 i 162 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),

e) odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

– inne jednostki organizacyjne
– uprawnione organy publiczne,
– podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji,
– osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w trybie dostępu do informacji publicznej,

f) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

g) dane przechowywane będą 6 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji umowy, w tym uprawnień z niej wynikających,

h) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

i) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

j) podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały celów do jakich zostały zebrane, tj. do zawarcia i realizacji umowy oraz innych czynności z tym związanych,

k) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

14. Załącznikami do niniejszego przetargu są:

14.1.Załącznik nr 1 Opinia techniczna

14.2. Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

14.3. Załącznik nr 3 Wzór umowy