Akcjonariat

08.03.2024 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000070851, działając na podstawie 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 44 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień ­­02.04.2024 r. , na godz. 11.00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ulicy Nowy Świat 6/12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powyższe proponowane zmiany Statutu Spółki polegają na zmianie dotychczasowej treści § 8 ust. 1 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

 „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.851.996 zł (dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 3.107.600 (trzy miliony sto siedem tysięcy sześćset) akcji imiennych o wartości nominalnej 6,71 zł (sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 003 107 600”

na nową treść o brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 36.851.991 zł (trzydzieści sześć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na: 3.107.600 (trzy miliony sto siedem tysięcy sześćset) akcji imiennych o wartości nominalnej 6,71 zł (sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 003 107 600; 2.384.500 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji imiennych o wartości nominalnej 6,71 zł (sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy) każda, którymi są akcje serii B o numerach od nr B 000 000 001 do nr  B 002 384 500.”

Informuje się, że:

–    prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
–    lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu ARP S.A. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

09.01.2024 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000070851, działając na podstawie 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 44 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień ­­01.02.2024 r. , na godz. 11.00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ulicy Nowy Świat 6/12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powyższe proponowane zmiany Statutu Spółki polegają na zmianie dotychczasowej treści § 8 ust. 1 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

 „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.851.996 zł (dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 3.107.600 (trzy miliony sto siedem tysięcy sześćset) akcji imiennych o wartości nominalnej 6,71 zł (sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 003 107 600”

na nową treść o brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 36.851.991 zł (trzydzieści sześć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na: 3.107.600 (trzy miliony sto siedem tysięcy sześćset) akcji imiennych o wartości nominalnej 6,71 zł (sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 003 107 600; 2.384.500 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset) akcji imiennych o wartości nominalnej 6,71 zł (sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy) każda, którymi są akcje serii B o numerach od nr B 000 000 001 do nr  B 002 384 500.”

Informuje się, że:

–    prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
–    lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu ARP S.A. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

05.10.2023 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000070851, działając na podstawie 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 44 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 6 listopada 2023 r., na godz. 11.00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ulicy Nowy Świat 6/12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z eFAKTOR S.A. z siedzibą w Warszawie umowy finansowania sprzedaży, jak również na ustanowienie wymaganych umową zabezpieczeń.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informuje się, że:

–    prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
–    lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu ARP S.A. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


12.09.2023 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000070851, działając na podstawie 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 44 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 06.10.2023 r. , na godz. 11.00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ulicy Nowy Świat 6/12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu restrukturyzacji Spółki na lata 2023-2025”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., jak również na ustanowienie wymaganych umową zabezpieczeń.
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informuje się, że:

–    prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
–    lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu ARP S.A. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


01.06.2023 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000070851 (dalej: Spółka), działając na podstawie 395 § 1 k.s.h. w zw. z art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 44 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r., na godz. 1200, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ulicy Nowy Świat 6/12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu BZPG „Stomil” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej BZPG „Stomil” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
12. Rozpatrzenie rocznego Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem poniesionych w 2022 r.
13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie „Planu restrukturyzacji Spółki na lata 2023-2025”.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informuje się, że:

–    prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
–    lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu ARP S.A. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


29.03.2023 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000070851, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. § 44 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 kwietnia 2023 r., na godz. 1200, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ulicy Nowy Świat 6/12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie prawem użytkowania wieczystego nieruchomości należących do Spółki wraz z prawem własności znajdujących się na nich budynków poprzez zawarcie przez Spółkę z Operator ARP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy przedwstępnej sprzedaży, przewidującej wypłatę zaliczki i umowy ostatecznej sprzedaży, jak również na ustanowienie wymaganych powyższymi umowami zabezpieczeń.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Operator ARP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie warunkowej umowy najmu nieruchomości, jak również na ustanowienie wymaganych umową zabezpieczeń, o wartości przekraczającej 1.000.000 zł.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., jak również na ustanowienie wymaganych umową zabezpieczeń.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup linii do wulkanizacji sznurów gumowych w mikrofalach w ramach realizowanego przez Spółkę projektu RPO od podmiotu wybranego w ramach postępowania prowadzonego przez Spółkę za cenę nie wyższą niż 3,5 mln zł netto.
 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informuje się, że:

–    prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
–    lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu ARP S.A. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


10.01.2023 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000070851, działając na podstawie 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 44 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10.02.2023 r. , na godz. 11.00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ulicy Nowy Świat 6/12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie prawem użytkowania wieczystego nieruchomości należących do Spółki wraz z prawem własności znajdujących się na nich budynków poprzez zawarcie przez Spółkę z Operator ARP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy przedwstępnej sprzedaży, przewidującej wypłatę zaliczki i umowy ostatecznej sprzedaży, jak również na ustanowienie wymaganych powyższymi umowami zabezpieczeń.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., jak również na ustanowienie wymaganych umową zabezpieczeń.
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informuje się, że:

–    prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
–    lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu ARP S.A. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


06.09.2022 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000070851, działając na podstawie 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 44 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 03.10.2022, na godz. 11:00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ulicy Nowy Świat 6/12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna umowy sprzedaży ciepła.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółce zaliczki w kwocie 2.500.000,00 (słownie dwa miliony pięćset tysięcy złotych) netto powiększonej o podatek VAT – przez Operator ARP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w ramach umowy przedwstępnej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 4/1 o powierzchni 0,6407ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer BY1B/00173380/7, wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku biurowego i magazynowo-garażowego, jak również prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 4/5, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer BY1B/00169901/5 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę na rzecz Operator ARP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie hipoteki umownej do sumy 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych, na nieruchomości Spółki stanowiącej działkę nr 4/6 objętą księgą wieczystą nr BY1B/00169899/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych.
 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informuje się, że:

–    prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
–    lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu ARP S.A. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


03.08.2022 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000070851, działając na podstawie 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 44 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30.08.2022. , na godz. 11:00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ulicy Nowy Świat 6/12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z PKO Leasing S.A. aneksu lub porozumienia w przedmiocie przedterminowego rozwiązania Umowy Leasingu i Dzierżawy nr N/BD/2011/09/0002 dotyczącej prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 4/1 o powierzchni 0,6407ha, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer BY1B/00173380/7, wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku biurowego i magazynowo-garażowego, zwanej dalej „Nieruchomością”, przewidującego zaliczenie Depozytu Gwarancyjnego w kwocie 1.210.698,18 zł na poczet należności finansującego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z PKO Leasing S.A. porozumienia do „Umowy zobowiązującej do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli, stanowiących odrębne nieruchomości”, Rep. A nr 3352/2011, dot. Nieruchomości (zwanej dalej „Umową zobowiązującą”), w celu dostosowania zapisów do warunków wynikających ze skrócenia podstawowego okresu leasingu i dzierżawy oraz wykupu Nieruchomości przez Spółkę.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z PKO Leasing S.A. umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości w związku z zakończeniem Umowy Leasingu i Dzierżawy nr N/BD/2011/09/0002 – w wykonaniu Umowy zobowiązującej i na warunkach w niej określonych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Operator ARP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości wraz z własnością posadowionego na niej budynku biurowego i magazynowo-garażowego, jak również prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 4/5, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer BY1B/00169901/5 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku.
 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informuje się, że:

–    prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
–    lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu ARP S.A. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


25.07.2022 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 44 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 sierpnia 2022 r., na godz. 1100, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ulicy Nowy Świat 6/12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., jak również na ustanowienie wymaganych umową zabezpieczeń.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na ustanowienie przez Spółkę zabezpieczeń umowy pożyczki z PEAC (Poland) Sp. z o.o.
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informuje się, że:

–    prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
–    lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu ARP S.A. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


02.06.2022 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000070851 (dalej: Spółka), działając na podstawie 395 § 1 k.s.h. w zw. z art. 399 § 1 k.s.h.  i art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 44 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30.06.2022r. , na godz.11.00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ulicy Nowy Świat 6/12 w Warszawie,
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu BZPG „Stomil” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej BZPG „Stomil” S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.
 11. Rozpatrzenie rocznego Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
  i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem poniesionych w 2021 r.
 12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy pożyczki nr P8021-002 z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., jak również złożenia przez Spółkę oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5) k.p.c. o treści określonej w aneksie.
 13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów pożyczek do łącznej kwoty nie większej niż 4 mln zł – na pokrycie wkładu własnego BZPG „STOMIL” S.A. w realizację projektu pt. „Prace badawcze nad poprawą wytrzymałości zmęczeniowej węży hydraulicznych oraz opracowaniem innowacyjnych uszczelnień gumowych i silikonowych w oparciu o technologię wulkanizacji w mikrofalach w rozbudowywanym laboratorium firmy BZPG S.A.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (w wysokości 3.726.350,00 zł) oraz zł w celu zapewnienia środków na płynność realizacji przedmiotowego projektu w sytuacji, kiedy doszłoby do opóźnienia otrzymania zaliczki dofinansowania (uruchamianej wyłącznie w sytuacji jeśli wystąpi taka potrzeba) – w wysokości 273.650,00 zł, jak również na ustanowienie zabezpieczeń tej pożyczki w formie i w zakresie wymaganym przez pożyczkodawcę.
 14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy przewidującej zakup za kwotę nie wyższą niż 1.500.000,00 zł, środka trwałego w postaci pulsatora z testem Omega (1 szt.), spełniającego co najmniej wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, niezbędnego do testowania odporności węży hydraulicznych na ciśnienie pulsacyjne w ramach projektu pt. „Prace badawcze nad poprawą wytrzymałości zmęczeniowej węży hydraulicznych oraz opracowaniem innowacyjnych uszczelnień gumowych i silikonowych w oparciu o technologię wulkanizacji w mikrofalach w rozbudowywanym laboratorium firmy BZPG S.A.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy finansowania sprzedaży z FAKTORIA Sp. z o.o. w Warszawie jak również wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do wysokości zobowiązań wobec FAKTORIA
  z o.o. wynikających z tej umowy tytułem jej zabezpieczenia oraz ustanowienia hipoteki do kwoty 1 mln zł na nieruchomości będącej własnością Spółki.
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informuje się, że:

–    prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
–    lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu ARP  S.A. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


02.03.2022 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 44 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 31.03.2022 r., na godz. 11:00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ulicy Nowy Świat 6/12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o udzielenie zgody na zawarcie aneksu nr 3 do umowy faktoringu nr 96/2019 z ING Commercial Finance Polska S.A., jak również wystawienie weksla własnego in blanco do wysokości zobowiązań wobec ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu tej umowy celem jej zabezpieczenia.
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informuje się, że:

–    prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
–    lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu ARP S.A. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


03.12.2021 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 44 ust. 2 w zw. z § 20 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 31.12.2021 r. , na godz. 12:00, w Bydgoszczy w siedzibie Spółki przy ul. Toruńskiej 155, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie przez Spółkę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Prace badawcze nad poprawą wytrzymałości zmęczeniowej węży hydraulicznych oraz opracowaniem innowacyjnych uszczelnień gumowych i silikonowych w oparciu o technologię wulkanizacji w mikrofalach w rozbudowywanym laboratorium firmy BZPG S.A.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz wystawienie przez Zarząd weksla wraz z deklaracja wekslową, celem zabezpieczenia ww. umowy – do wysokości  2.076.750,00 zł .
 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o udzielenie zgody i zatwierdzenie zawarcia umowy faktoringu z KUKE Finance S.A., jak również wystawienie weksla własnego in blanco do wysokości zobowiązań wobec KUKE Finance S.A. z tytułu zawartej umowy Faktoringu wraz z należnymi odsetkami i innymi kosztami oraz zawarcie umowy cesji praw do odszkodowania celem zabezpieczenia ww. umowy.
 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na:
  1) zawarcie umów leasingu czterech urządzeń w ramach projektu pt. „Pierwsza na świecie innowacyjna hybrydowa linia do produkcji węży przemysłowych oraz spiralowanych węży hydraulicznych”, ewentualnie na nabycie urządzeń w ramach projektu pt. „Pierwsza na świecie innowacyjna hybrydowa linia do produkcji węży przemysłowych oraz spiralowanych węży hydraulicznych” i zawarcie umów leasingu zwrotnego tych urządzeń.
  2) udzielenie zabezpieczeń umów leasingu, o których mowa w punkcie „1” powyżej, wymaganych przez leasingodawcę, w postaci:
  …….. a)      weksli własnych in blanco z deklaracją wekslową o treści ustalonej przez leasingodawcę – na łączną sumę dla wszystkich umów leasingu nie wyższą niż 25 mln PLN;
  …….. b)      ustanowienie na rzecz leasingodawcy hipotek umownych na prawach użytkowania wieczystego nieruchomości na łączną sumę nie wyższą niż 11,5 mln PLN;
  …….. c)      złożenie oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. o treści zaakceptowanej przez leasingodawcę – na łączną sumę nie wyższą niż 25 mln PLN.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 2.086.438 (dwóch milionów osiemdziesięciu sześciu tysięcy czterystu trzydziestu ośmiu) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 6,71 zł (sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę dotychczasowej treści § 8 ust. 1 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

  „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.851.996 zł (dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 3.107.600 (trzy miliony sto siedem tysięcy sześćset) akcji imiennych o wartości nominalnej 6,71 zł (sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy) każda, którymi są  akcje serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 003 107 600”

na nową treść o brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34.851.995 zł (trzydzieści cztery miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na: 3.107.600 (trzy miliony sto siedem tysięcy sześćset) akcji imiennych o wartości nominalnej 6,71 zł (sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 003 107 600; 2.086.438 (dwa miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem) akcji imiennych o wartości nominalnej 6,71 zł (sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy) każda, którymi są akcje serii B o numerach od nr B 000 000 001 do nr A 002 086 600.”

 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informuje się, że:

–    prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
–    lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


ODBIERANIE PODPISANYCH UMÓW

Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz, informuje, że od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia istnieje możliwość odbioru „UMÓW NIEODPŁATNEGO ZBYCIA AKCJI” przez uprawnionych pracowników lub ich spadkobierców.

 1. Umowy można odbierać tylko i wyłącznie po uzgodnieniu terminu odbioru. ( ze względu na procedurę podpisywania umów przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, część umów znajduje się poza siedzibą Spółki),
 2. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może wyznaczyć pełnomocnika do odbioru przedmiotowej umowy. Wzór pełnomocnictwa dostępny TUTAJ
 3. Termin odbioru umowy można uzgadniać pod numerami telefonów 508 458 635 oraz 695 896 000 pn-pt w godzinach 8.00 – 14.00
 4. Ostateczny termin dokonania zmian w rejestrze akcjonariuszy na podstawie podpisanej „Umowy nieodpłatnego zbycia akcji”, kończących procedurę nabycia akcji upływa z dniem 24-02-2022 roku.

Z uwagi na stan epidemii na teren Spółki będą wpuszczane tylko i wyłącznie osoby w maseczkach zakrywających usta i nos, po dokonaniu uprzedniego uzgodnienia dnia oraz godziny wizyty telefonicznie.


2020.12.07.

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji.
Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. (zwanej dalej „Spółką”) działając w wykonaniu postawień art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 1798), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywać się będzie za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Jednocześnie informujemy, iż niniejsze wezwanie jest trzecim z pięciu kierowanych do akcjonariuszy. Kolejne wezwania będą ponawiane w cyklach miesięcznych aż do wyczerpania terminu realizacji dematerializacji lub do momentu odebrania wszystkich akcji papierowych od akcjonariuszy


2020.11.13

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji.
Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. (zwanej dalej „Spółką”) działając w wykonaniu postawień art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 1798), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywać się będzie za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Jednocześnie informujemy, iż niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu kierowanych do akcjonariuszy. Kolejne wezwania będą ponawiane w cyklach miesięcznych aż do wyczerpania terminu realizacji dematerializacji lub do momentu odebrania wszystkich akcji papierowych od akcjonariuszy.


2020.10.20
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ujawnianych w rejestrach prowadzonych Plik PDF


2020.10.15
Zarząd Spółki Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. (zwanej dalej „Spółką”), w związku z otrzymaniem w dniu 15 października 2020 roku egzemplarza umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy podpisanego przez Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie na podst. art. 16 w zw. z art. 17 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.