Akcjonariat

01.03.2022 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 44 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 31.03.2022 r., na godz. 11:00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ulicy Nowy Świat 6/12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o udzielenie zgody na zawarcie aneksu nr 3 do umowy faktoringu nr 96/2019 z ING Commercial Finance Polska S.A., jak również wystawienie weksla własnego in blanco do wysokości zobowiązań wobec ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu tej umowy celem jej zabezpieczenia.
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informuje się, że:

–    prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

–    lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu ARP S.A. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


03.12.2021 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy działając na podstawie 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 1 k.s.h. oraz § 44 ust. 2 w zw. z § 20 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 31.12.2021 r. , na godz. 12:00, w Bydgoszczy w siedzibie Spółki przy ul. Toruńskiej 155, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie przez Spółkę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Prace badawcze nad poprawą wytrzymałości zmęczeniowej węży hydraulicznych oraz opracowaniem innowacyjnych uszczelnień gumowych i silikonowych w oparciu o technologię wulkanizacji w mikrofalach w rozbudowywanym laboratorium firmy BZPG S.A.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz wystawienie przez Zarząd weksla wraz z deklaracja wekslową, celem zabezpieczenia ww. umowy – do wysokości  2.076.750,00 zł .
 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o udzielenie zgody i zatwierdzenie zawarcia umowy faktoringu z KUKE Finance S.A., jak również wystawienie weksla własnego in blanco do wysokości zobowiązań wobec KUKE Finance S.A. z tytułu zawartej umowy Faktoringu wraz z należnymi odsetkami i innymi kosztami oraz zawarcie umowy cesji praw do odszkodowania celem zabezpieczenia ww. umowy.
 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o wyrażenie zgody na:
  1) zawarcie umów leasingu czterech urządzeń w ramach projektu pt. „Pierwsza na świecie innowacyjna hybrydowa linia do produkcji węży przemysłowych oraz spiralowanych węży hydraulicznych”, ewentualnie na nabycie urządzeń w ramach projektu pt. „Pierwsza na świecie innowacyjna hybrydowa linia do produkcji węży przemysłowych oraz spiralowanych węży hydraulicznych” i zawarcie umów leasingu zwrotnego tych urządzeń.
  2) udzielenie zabezpieczeń umów leasingu, o których mowa w punkcie „1” powyżej, wymaganych przez leasingodawcę, w postaci:
  …….. a)      weksli własnych in blanco z deklaracją wekslową o treści ustalonej przez leasingodawcę – na łączną sumę dla wszystkich umów leasingu nie wyższą niż 25 mln PLN;
  …….. b)      ustanowienie na rzecz leasingodawcy hipotek umownych na prawach użytkowania wieczystego nieruchomości na łączną sumę nie wyższą niż 11,5 mln PLN;
  …….. c)      złożenie oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. o treści zaakceptowanej przez leasingodawcę – na łączną sumę nie wyższą niż 25 mln PLN.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 2.086.438 (dwóch milionów osiemdziesięciu sześciu tysięcy czterystu trzydziestu ośmiu) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 6,71 zł (sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy) każda z wyłączeniem prawa poboru.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę dotychczasowej treści § 8 ust. 1 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

  „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.851.996 zł (dwadzieścia milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 3.107.600 (trzy miliony sto siedem tysięcy sześćset) akcji imiennych o wartości nominalnej 6,71 zł (sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy) każda, którymi są  akcje serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 003 107 600”

na nową treść o brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34.851.995 zł (trzydzieści cztery miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na: 3.107.600 (trzy miliony sto siedem tysięcy sześćset) akcji imiennych o wartości nominalnej 6,71 zł (sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 003 107 600; 2.086.438 (dwa miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem) akcji imiennych o wartości nominalnej 6,71 zł (sześć złotych siedemdziesiąt jeden groszy) każda, którymi są akcje serii B o numerach od nr B 000 000 001 do nr A 002 086 600.”

 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informuje się, że:

–    prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

–    lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


ODBIERANIE PODPISANYCH UMÓW

Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz, informuje, że od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia istnieje możliwość odbioru „UMÓW NIEODPŁATNEGO ZBYCIA AKCJI” przez uprawnionych pracowników lub ich spadkobierców.

 1. Umowy można odbierać tylko i wyłącznie po uzgodnieniu terminu odbioru. ( ze względu na procedurę podpisywania umów przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, część umów znajduje się poza siedzibą Spółki),
 2. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa osoba uprawniona może wyznaczyć pełnomocnika do odbioru przedmiotowej umowy. Wzór pełnomocnictwa dostępny TUTAJ
 3. Termin odbioru umowy można uzgadniać pod numerami telefonów 508 458 635 oraz 695 896 000 pn-pt w godzinach 8.00 – 14.00
 4. Ostateczny termin dokonania zmian w rejestrze akcjonariuszy na podstawie podpisanej „Umowy nieodpłatnego zbycia akcji”, kończących procedurę nabycia akcji upływa z dniem 24-02-2022 roku.

Z uwagi na stan epidemii na teren Spółki będą wpuszczane tylko i wyłącznie osoby w maseczkach zakrywających usta i nos, po dokonaniu uprzedniego uzgodnienia dnia oraz godziny wizyty telefonicznie.


2020.12.07.

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji.
Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. (zwanej dalej „Spółką”) działając w wykonaniu postawień art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 1798), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywać się będzie za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Jednocześnie informujemy, iż niniejsze wezwanie jest trzecim z pięciu kierowanych do akcjonariuszy. Kolejne wezwania będą ponawiane w cyklach miesięcznych aż do wyczerpania terminu realizacji dematerializacji lub do momentu odebrania wszystkich akcji papierowych od akcjonariuszy


2020.11.13

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji.
Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. (zwanej dalej „Spółką”) działając w wykonaniu postawień art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 1798), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywać się będzie za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Jednocześnie informujemy, iż niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu kierowanych do akcjonariuszy. Kolejne wezwania będą ponawiane w cyklach miesięcznych aż do wyczerpania terminu realizacji dematerializacji lub do momentu odebrania wszystkich akcji papierowych od akcjonariuszy.


2020.10.20
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ujawnianych w rejestrach prowadzonych Plik PDF


2020.10.15
Zarząd Spółki Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. (zwanej dalej „Spółką”), w związku z otrzymaniem w dniu 15 października 2020 roku egzemplarza umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy podpisanego przez Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie na podst. art. 16 w zw. z art. 17 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.