Ogólne warunki zamówień

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ
Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.

§1
DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższe określenia mają następujące znaczenie:
  a. Ogólne Warunki – niniejsze Ogólne Warunki Zamówień dla Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A,
  b. Zamawiający – Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL Spółka Akcyjna, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz, wpisanymi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000070851, o kapitale zakładowym 20 851 996,00 PLN i kapitale wpłaconym 20 851 996,00 PLN, posiadającym NIP 554-031-04-39, REGON 000044204,
  c. Wykonawca – przedsiębiorca dostarczający Towar,
  d. Towar – materiały określone w zamówieniu.
  2. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do zamówień składanych przez Zamawiającego Wykonawcom i określają szczegółowe prawa i obowiązki Stron przy ich realizacji.
  3. Przedmiotem zamówień będzie zakup i dostawa Towaru w ilości, za cenę oraz według specyfikacji i parametrów określonych w zamówieniu.

§2
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1. Do zawarcia umowy na warunkach określonych w treści zamówienia oraz niniejszych Ogólnych Warunkach dochodzi w wyniku przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia skierowanego przez Zamawiającego, odwołującego się do niniejszych Ogólnych Warunków, które są dostępne na stronie internetowej: https://stomil-bydgoszcz.pl/ogolne-warunki-zamowien/

2. Zamówienia mogą być składane wiążąco tylko z następujących adresów e-mail Zamawiającego:
a. katarzyna.kaszubska@stomil.bydgoszcz.pl;
b. dorota.bartczak@stomil.bydgoszcz.pl
c. stanislawa.weyna@stomil.bydgoszcz.pl
d. renata.suska-lubawa@stomil.bydgoszcz.pl
3. Zamówienie staje się wiążące z chwilą jego potwierdzenia przez Wykonawcę lub w przypadku opisanym w ust. 4. Wykonawca oświadcza, że osoba potwierdzająca zamówienie jest upoważniona do jego reprezentacji w odpowiednim zakresie.
4. W przypadku braku odpowiedzi na zamówienie w terminie 3 dni roboczych od dnia jego przekazania Wykonawcy, zamówienie staje się wiążące.
5. Zamawiający uprawniony jest do odwołania zamówienia, jednak nie później niż przed upływem 14 dni od dnia jego wpływu u Wykonawcy.
6. Ewentualne zmiany w zamówieniu, proponowane przez Wykonawcę przed lub w ramach potwierdzenia zamówienia, są wiążące wyłącznie pod warunkiem wyraźnej akceptacji Zamawiającego.
7. Niniejsze Ogólne Warunki wyłączają stosowanie wszelkich innych warunków (wzorców umów) uznawanych, wydanych lub stosowanych przez Wykonawcę (klauzula defensywna). W przypadku konfliktu pomiędzy treścią potwierdzenia zamówienia a niniejszymi Ogólnymi Warunkami, Ogólne Warunki będą miały znaczenie nadrzędne, o ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej.

§3
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
1. Wykonawca poprzez akceptację zamówienia oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia na rzecz Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że do wykonania zamówienia posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Wykonawca oświadcza, że Towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów, praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą.
4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu go przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

§4
ZASADY DOSTAWY TOWARU
1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw Towaru w terminie lub w terminach wskazanych w zamówieniu. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o ewentualnym opóźnieniu w dostawie Towaru.
2. Termin dostawy liczony jest od dnia, w którym zamówienie stało się wiążące
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy późniejszego niż określony w zamówieniu poprzez informację o zmianie terminu realizacji zamówienia wysłaną e-mailem wskazującą inny niż pierwotny termin realizacji.
4. Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą Towaru dostarczyć Zamawiającemu dokument WZ wraz z atestem jakościowym.
5. W przypadku braku odmiennych wyraźnych wskazań w zamówieniu dostawa Towaru następuje na warunkach DDP magazyn Wykonawcy w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 155 (według Incoterms 2010).
6. Wykonawca zapewni takie opakowanie Towaru bądź warunki transportu, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do Zamawiającego.
7. Dostawa nastąpi w godzinach od 7:00 do 15:00 chyba że uzgodniono inną godzinę dostawy.

§5
WYNAGRODZENIE
1. Z tytułu dostawy Towaru Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie określone w oparciu o ceny określone w zamówieniu.
2. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z zamówień liczony jest od daty wystawienia faktury, przy czym może ona być wystawiona jedynie na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat, chyba że co innego wynika z treści zamówienia.
3. Należności wynikające z umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem zastawu oraz obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
4. W przypadku braku odmiennych wyraźnych pisemnych ustaleń, uzgodnione ceny są cenami DDP magazyn Zamawiającego w Bydgoszczy (Incoterms 2010).

§6
GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia.
2. Okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia wynosi 12 miesięcy, chyba że Wykonawca przewiduje dłuższą gwarancję. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.
3. Przyjęcie lub odbiór przedmiotu zamówienia w żadnym przypadku nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady lub inne uchybienia w spełnieniu wymagań określonych przez Zamawiającego.
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn, które w chwili przyjęcia lub odbioru tkwiły w przedmiocie zamówienia, jak i wszelkie inne wady fizyczne ujawnione przed upływem terminu obowiązywania gwarancji.
5. Jeżeli Wykonawca, po wezwaniu do usunięcia wad z tytułu gwarancji, nie dopełni obowiązków wynikających z gwarancji, Zamawiający uprawniony będzie do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując przy tym inne uprawnienia wynikające zarówno z umowy jak i rękojmi.
6. Oświadczenie o udzieleniu gwarancji zawarte w ust. 1 uznaje się za równoznaczne z wydaniem dokumentu gwarancyjnego.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający przeprowadza postępowanie reklamacyjne. Termin zapłaty za dostarczone, objęte postępowaniem reklamacyjnym Towary, zostaje wtedy wydłużony o okres postępowania reklamacyjnego.
8. W przypadku dostarczenia Towaru wadliwego, w tym z wadą ukrytą, Zamawiający złoży Wykonawcy pisemną reklamację oraz wskaże miejsce i czas, w którym możliwe będzie przeprowadzenie oględzin reklamowanego towaru. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych, pod rygorem naliczenia kar umownych, reklamację rozpatrzyć i udzielić Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi czy reklamację uznaje i wskazać sposób jej załatwienia. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia następnego po dniu przekazania informacji, na adres poczty elektronicznej.
9. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, w terminie do 7 dni roboczych od daty uznania reklamacji, Towar wolny od wad, chyba że Zamawiający wyraźnie złoży inną dyspozycję. Dostawa nastąpi na zasadach DDP magazyn Zamawiającego w Bydgoszczy (Incoterms 2010).
10. W przypadku rozbieżności stanowisk, co do uznania reklamacji, Zamawiający może zlecić wykonanie badań specjalistycznej jednostce badawczej. W przypadku uzyskania wyników badań potwierdzających wady towaru koszty badań ponosi Wykonawca, który zobowiązany jest do dostarczenia, w terminie do 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości o w/w wynikach, Towaru spełniającego wymogi określone w Umowie.
11. Wymieniony w ramach gwarancji Towar winien zostać objęty nową gwarancją na takich samych zasadach jak przedmiot zamówienia.
12. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru. Strony wyłączają stosowanie art. 563 KC.

§7
KARY UMOWNE
1. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto z tytułu realizacji opóźnionego zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
2. Jeżeli opóźnienie w realizacji zamówienia przekroczy 7 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od zamówienia, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto z tytułu realizacji opóźnionego zamówienia.
3. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad Towaru, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
4. Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.
5. Niezależnie od powyższych uprawnień, w razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu umowy lub zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do nabycia u innego kontrahenta towarów, których ilość odpowiada ilości Towarów z dostarczeniem których Wykonawca się opóźnia. W przypadku, gdy zakup towarów zostanie dokonany za cenę wyższą od ceny wynikającej z wiążącego Strony zamówienia, Zamawiający obciąży Wykonawcę różnicą pomiędzy ceną, po jakiej Zamawiający nabył towar a ceną obowiązującą określoną w zamówieniu.

§8
ODSTĄPIENIE OD ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający może odstąpić od realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć karę umowną określoną w § 7 ust. 2, w następujących przypadkach:
1) otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia Wykonawcy o odmowie rozpatrzenia reklamacji,
2) otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia Wykonawcy o odmowie wymiany partii Towaru, co do której Wykonawca uznał roszczenia reklamacyjne Zamawiającego,
3) nabycia przez Zamawiającego u innego kontrahenta towarów, w ilości wyspecyfikowanej w niezrealizowanym zamówieniu, z których dostarczeniem Wykonawca się opóźnia.
2. Dopuszcza się odstąpienie od realizacji zamówienia po uzgodnieniu między Wykonawcą a Zamawiającym. W takim przypadku nie nalicza się kar umownych.

§9
POUFNOŚĆ
Treść warunków zlecenia oraz przekazanych Wykonawcy dokumentów ma charakter poufny i stanowi tajemnicę chronioną przepisami prawa, a w szczególności art. 23,w związku z art.11 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. /Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.1503 z późn. zm. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku Wykonawca zapłaci Zamawiający karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 10000 (dziesięciu tysięcy) EURO za każde naruszenie. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania w kwocie przewyższającej karę umowną jeżeli nie zabezpiecza jego roszczeń.

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie do rysunków, kalkulacji, obliczeń technicznych, oraz innych dokumentów dostarczonych lub udostępnionych Wykonawcy w toku realizacji Umowy. Przeznaczone są one jedynie do celów związanych z realizacją Umowy i nie mogą być, zarówno w całości jak i w części, powielane lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy szczegółów technicznych oraz finansowych swojej współpracy.
3. Umowy zawarte w wyniku potwierdzenia zamówienia podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej zamówieniu lub w Ogólnych Warunkach zastosowanie znajdują w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. Wyłącza się zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 11.04.1980 o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
4. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów mogących wyniknąć w związku z realizacją umów, do których zastosowanie mają niniejsze Ogólne Warunki, jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania cesji wierzytelności lub przenoszenia w jakikolwiek inny sposób swoich praw i zobowiązań przysługujących mu względem Zamawiający z tytułu niniejszych Ogólnych Warunków, za wyjątkiem cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia na rzecz banku lub innej instytucji finansującej, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
6. Niniejsze Ogólne Warunki wchodzą w życie z dniem 30 września 2019 roku.
7. Niniejsze Ogólne Warunki zostały sporządzone w polskiej i angielskiej wersji językowej. W razie rozbieżności między tymi wersjami decydujące znaczenie ma polska wersja językowa.


GENERAL CONDITIONS OF ORDERS
Of Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.

§1
DEFINITIONS AND GENERAL PROVISIONS
1. The following terms have the following meanings:
a. General Terms and Conditions – these General Terms and Conditions of Orders of Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A,
b. Purchaser – Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL Spółka Akcyjna, with its registered office in Bydgoszcz, ul. Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court in Bydgoszcz under KRS number 0000070851, with share capital of PLN 20 851 996.00 and paid-up capital of PLN 20 851 996.00, with NIP 554-031 -04-39, REGON 000044204,
c. Contractor – an entrepreneur who sells Goods,
d. Goods – materials specified in the order.
2. These General Terms and Conditions apply to orders placed by the Purchaser to Contractors and specify the detailed rights and obligations of the Parties in their implementation.
3. The subject of the orders will be the purchase and delivery of the Goods in quantity, for the price and according to the specifications and parameters specified in the order.

§2
PLACING ORDERS
1. The conclusion of the contract on the conditions set out in the content of the order and these General Terms and Conditions occurs as a result of the Contractor’s acceptance of the order directed by the Purchaser, referring to these General Terms and Conditions, which are available on the website: https://stomil-bydgoszcz.pl/ogolne-warunki-zamowien/
2. Orders can be placed bindingly only from the following e-mail addresses of the Ordering Party:
a. katarzyna.kaszubska@stomil.bydgoszcz.pl;
b. dorota.bartczak@stomil.bydgoszcz.pl
c. stanislawa.weyna@stomil.bydgoszcz.pl
d.renata.suska-lubawa@stomil.bydgoszcz.pl

3. The order becomes binding upon its confirmation by the Contractor or in the case described in par. 4. The Contractor declares that the person confirming the order is authorized to represent him in the relevant scope.
4. In the absence of a response to the order within 3 business days from the date of its submission to the Contractor, the contract becomes binding.
5. The Purchaser is entitled to cancel the order, but not later than within 14 days from the day of its receipt by the Contractor.
6. Any changes to the contract, proposed by the Contractor before or as part of the confirmation of the order, are binding only subject to the express approval of the Purchaser.
7. These General Conditions exclude the use of any other conditions (contract templates) recognized, issued or applied by the Contractor (defensive clause). In the event of a conflict between the content of the order confirmation and these General Terms and Conditions, the General Terms shall prevail, unless expressly agreed otherwise.

§3
CONTRACTOR’S DECLARATIONS
1. The Contractor by accepting the order declares that he has all the rights necessary to perform the contract for the benefit of the Purchaser.
2. The Contractor declares that to perform the contract he has the necessary authorizations, knowledge and experience and has the technical potential and persons capable of performing the contract, and is in an economic and financial situation ensuring the performance of the contract.
3. The Contractor declares that the Goods are brand new, free from legal and physical defects, and do not infringe on property and non-property rights, trademarks, patents, third party copyrights and comply with the offer.
4. In the event that a third party raises any claim against the Purchaser resulting from a violation of copyright, industrial property rights or know-how by the subject of the contract, the Contractor undertakes to proceed with the case immediately after being notified by the Purchaser, and to bear all costs with it. related, including costs paid by the Purchaser to third parties whose rights have been violated.

§4
GOODS DELIVERY RULES
1. The Contractor is obliged to deliver the Goods on time or within the time limits specified in the order. The Contractor undertakes to inform the Purchaser of any delay in the delivery of the Goods.
2. The delivery period is counted from the day the order became binding
3. The Purchaser reserves the right to indicate the date of delivery later than the date specified in the order by means of a change in the date of the order sent by e-mail indicating other than the original date of completion.
4. The Contractor is obliged to provide the Purchaser with a WZ document together with the quality certificate along with the delivery of the Good.
5. Unless otherwise specified in the order, the delivery of the Goods shall take place on the terms of DDP, the Contractor’s warehouse in Bydgoszcz at ul. Toruńska 155 (according to Incoterms 2010).
6. The Contractor shall provide such packaging of the Goods or transport conditions as are required to prevent its damage or deterioration during transport to the Ordering Party.
7. Delivery will take place between 7:00 and 15:00, unless another delivery time has been agreed.

§5
REMUNERATION
1. For the delivery of Goods, the Contractor shall be entitled to remuneration based on the prices specified in the order.
2. The payment deadline for invoices documenting the obligations arising from orders is counted from the date of issue of the invoice, which may be issued only on the basis of the document of receipt of the subject of the order confirmed by the Purchaser. The use of advance payments and prepayments is excluded, unless the order content states otherwise.
3. Receivables arising from the contract, including compensation and interest, may not be pledged or traded (assignment, sale), in accordance with art. 509 KC, without the written consent of the Purchaser.
4. Unless otherwise agreed in writing, the agreed prices are the DDP prices of the Purchaser’s warehouse in Bydgoszcz (Incoterms 2010).

§6
GUARANTEE AND WARRANTY
1. The contractor provides a guarantee for the subject of the contract.
2. The guaranty period for the subject of the contract is 12 months, unless the Contractor provides a longer guaranty. The guaranty period begins from the date of receipt of the object of the contract by the Purchaser’s warehouse.
3. Acceptance or receipt of the subject of the contract in no case releases the Contractor from liability for defects or other deficiencies in meeting the requirements specified by the Purchaser.
4. The liability under the quality guarantee covers both defects resulting from reasons that were in the subject of the order at the time of acceptance or receipt, as well as any other physical defects revealed before the expiry of the guarantee period.
5. If the Contractor, after calling for the removal of defects under the guarantee, fails to fulfill the obligations arising from the guarantee, the Purchaser shall be entitled to remove the defects at the Contractor’s cost and risk, while retaining other rights arising from both the contract and the warranty.
6. The statement on granting the guarantee contained in para. 1 shall be deemed tantamount to issuing a guarantee document.
7. In justified cases, the Purchaser shall conduct a complaint procedure. The deadline for payment for delivered Goods covered by the complaint procedure is then extended by the period of complaint procedure.
8. In the event of delivery of defective Goods, including those with hidden defects, the Purchaser shall submit a written complaint to the Contractor and indicate the place and time at which it will be possible to inspect the advertised goods. The Contractor is obliged within 7 business days, under pain of contractual penalties, to consider the complaint and provide the Purchaser with a written answer whether the complaint is acknowledged and indicate how to deal with it. The period begins from the day following the day on which the information was provided to the e-mail address.
9. If the complaint is accepted, the Contractor is obliged to deliver, within 7 working days from the date of accepting the complaint, Goods free from defects, unless the Purchaser explicitly gives another instruction. Delivery will take place on the basis of DDP. Purchaser’s warehouse in Bydgoszcz (Incoterms 2010).
10. In the event of discrepancies in positions regarding the recognition of a complaint, the Purchaser may commission a specialized research unit to perform the tests. In the event of obtaining test results confirming the defects of the Goods, the costs of testing shall be borne by the Contractor, who is obliged to deliver, within 7 working days of becoming aware of the above results, a Good meeting the requirements specified in the Agreement.
11. Goods listed under the guaranty should be covered by a new guaranty on the same terms as the subject of the order.
12. The guarantee does not exclude the Purchaser’s rights under the warranty for physical or legal defects of the Goods. The parties exclude the application of art. 563 of the Civil Code.

§7
CONTRACTUAL PENALTIES
1. In the event of a delay in the performance of the contract, the Contractor shall pay the Purchaser a contractual penalty of 0.5% of gross remuneration for the implementation of the delayed order for each day of delay.
2. If the delay in the performance of the contract exceeds 7 days, the Purchaser has the right to withdraw from the contract, and the Contractor is obliged to pay a contractual penalty of 0.5% of gross remuneration for the implementation of the delayed contract.
3. In the event of a delay in removing defects in the Goods, the Contractor shall pay a contractual penalty of 0.5% of the value of the contract for each day of delay.
4. Contractual penalties do not preclude claiming compensation from the Contractor on general principles if the contractual penalty does not cover the damage caused.
5. Notwithstanding the above rights, in the event of delay of the Contractor in the performance of the contract or order, the Purchaser is entitled to purchase from another contractor goods whose quantity corresponds to the quantity of the Goods with the delivery of which the Contractor is delaying. In the event that the purchase of goods is made at a price higher than the price resulting from the binding Party of the order, the Purchaser will charge the Contractor with the difference between the price at which the Purchaser purchased the goods and the applicable price specified in the order.

§8
WITHDRAWAL FROM THE ORDER
1. The Purchaser may withdraw from the contract for reasons attributable to the Contractor and charge a contractual penalty specified in § 7 para. 2 in the following cases:
1) the Purchaser receives the Contractor’s statement of refusal to consider the complaint,
2) receipt by the Purchaser of the Contractor’s declaration of refusal to exchange a batch of Goods, as to which the Contractor has accepted the complaint of the Purchaser,
3) the Purchaser’s purchase of goods from another contractor, in the quantity specified in the unrealized order, in case of which the Contractor is delaying delivery.
2. It is allowed to withdraw from the contract after agreement between the Contractor and the Purchaser. In this case, no contractual penalties will be charged.

§9
CONFIDENTIALITY
The content of the terms of the order and the documents submitted to the Contractor is confidential and constitutes a secret protected by law, in particular art. 23, in connection with Article 11 of the Act on combating unfair competition of 16 April 1993. / Journal. Of Laws of 2003, No. 153, item 1503, as amended. In the event of a breach of the above obligation, the Contractor shall pay the Purchaser a contractual penalty in the amount equivalent to 10,000 (ten thousand) EURO for each violation. The Purchaser has the right to claim damages in an amount exceeding the contractual penalty if it does not secure its claims.

§10
FINAL PROVISIONS
1. The Purchaser reserves the right of ownership and copyrights to drawings, calculations, technical calculations, and other documents provided or made available to the Contractor in the course of performance of the Contract. They are intended only for purposes related to the implementation of the Agreement and may not be, in whole or in part, reproduced or made available to third parties without the prior express written consent of the Purchaser.
2. The Parties undertake to keep secret the technical and financial details of their cooperation.
3. Contracts concluded as a result of order confirmation are subject to Polish law. In matters not covered by this contract or in the General Conditions, the provisions of the Civil Code shall apply in particular. The application of the United Nations Convention of 11.04.1980 on contracts for the international sale of goods is excluded.
4. The court having jurisdiction to settle any disputes that may arise in connection with the performance of contracts to which these General Terms and Conditions apply is the common court having jurisdiction over the seat of the Purchaser.
5. The Contractor shall not be entitled to assign the claim or transfer in any other way his rights and obligations to him against the Purchaser under these General Terms and Conditions, except for the assignment of the claim for payment of remuneration to the bank or other financing institution, with the prior written consent of the Purchaser.
6. These General Terms and Conditions shall enter into force on September 30, 2019.
7. These General Terms and Conditions have been drawn up in the Polish and English language versions. In the event of any discrepancies between these versions, the Polish language version shall prevail.