BIP

Ogłoszenie dotyczące trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników

.

Zarząd Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. z siedzibą  w Bydgoszczy Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz

działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2181) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. z 2017 r., poz. 2283),

 

informuje, iż:

  1. Lista uprawnionych pracowników obejmująca okresy zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym, jego poprzedniku, spółce oraz łączny okres zatrudnienia w tych podmiotach udostępniona zostanie w dniu 9 grudnia 2019 r.  o godz.: 12: 00 w siedzibie Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 155, w pokoju 207.
  2. Uprawnieni pracownicy, którym wadliwie określono ich okres zatrudnienia, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy, o której mowa w pkt 1, tj. do dnia w 23 grudnia 2019 r. w siedzibie Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.  w Bydgoszczy, przy ul. Toruńskiej 155, w pokoju 207, mogą złożyć pisemne reklamacje.
  3. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty poświadczające kwestionowany okres zatrudnienia.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w formie pisemnej w terminie 14 dni od jej złożenia przez komisję powołaną przez zarząd spółki. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje tok postępowania reklamacyjnego.
  5. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane do dnia 24 lutego 2022 r. Po upływie tego terminu prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa.
  6. O przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania akcji osoby uprawnione zostaną poinformowane odrębnym ogłoszeniem, które Spółka opublikuje w imieniu Ministra Rozwoju na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw gospodarki. Ogłoszenie będzie również wywieszone w siedzibie Spółki oraz jej zakładach.

Nie znalazłeś odpowiedzi? Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy.

Napisz do nas

Adres: ul. Toruńska 155
85-950 Bydgoszcz