BIP

Prezes Zarządu

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Rada Nadzorcza Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A. („Spółki”) ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu – Prezesa Zarządu

1.Kandydat na funkcję Członka Zarządu – Prezesa Zarządu musi spełniać łącznie następujące warunki:

a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
d) spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
e) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
f) nie być karanym, wykazać brak wszczętych i toczących się postępowań karnych z oskarżenia publicznego lub karno-skarbowych.

2. Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) aktywność społeczna lub zarobkowa kandydata rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

3. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu następujące dokumenty i oświadczenia:

a) dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z pkt 1 lit. a);
b) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia – w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, dokumenty powołania, wyboru lub mianowania, umowy świadczenia usług lub inne, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy
z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia zgodnie z pkt 1 lit. b);
c) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek – w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, dokumenty powołania, wyboru lub mianowania, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zgodnie z pkt. 1 lit. c);
d) oświadczenie kandydata o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych zgodnie z pkt 1 lit. d);
e) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych zgodnie z pkt 1 lit. e);
f) aktualne zaświadczenie o niekaralności i oświadczenie kandydata o braku wszczętych i toczących się postępowań karnych i karno-skarbowych przeciw kandydatowi zgodnie z pkt 1 lit. f);

4. Celem potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 2 kandydat zobowiązany jest przedstawić w zgłoszeniu oświadczenie kandydata, iż w stosunku do niego nie zachodzi żadna z okoliczności wymienionych w pkt 2.

5. Oświadczenia kandydata, o których mowa w pkt 3 lub w pkt 4 kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 3 kandydat składa w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata. Kandydat, którego zgłoszenie spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Niezależnie od oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 3-5, kandydat zobowiązany jest przedłożyć w zgłoszeniu:
a. list motywacyjny (w oryginale),
b. życiorys zawodowy (CV) zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej.

7. Do zgłoszenia kandydat zobowiązany jest dołączyć własnoręcznie podpisane przez kandydata (tj. w oryginale) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ujawnionych w zgłoszeniu (w tym w wymaganych dokumentach lub oświadczeniach) danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

8. Kandydat zobowiązany jest wskazać w zgłoszeniu adres do korespondencji oraz numer telefonu i adres e-mail do kontaktów w trakcie trwania postępowania kwalifikacyjnego.

9. Pisemne zgłoszenie kandydata wraz z oświadczeniami i dokumentami wymaganymi niniejszym ogłoszeniem powinno zostać doręczone do Biura Zarządu Spółki: ul. Toruńska 155, 85-950 Bydgoszcz. Zgłoszenie umieszcza się w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Spółki Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A. z siedzibą w Bydgoszczy — nie otwierać”.

10. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 20-07-2021r. o godz. 1400 (decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia do Biura Zarządu Spółki Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A.). Zgłoszenia kandydatów doręczone po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, nie będą podlegać rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie w wyznaczonym terminie zgłoszeń kandydatów, w tym w szczególności za działania podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie.

11. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie będą podlegać rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

12. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, których zgłoszenia spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez kandydata w zgłoszeniu. Przewiduje się, iż rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w dniu 27-07-2021r. w siedzibie Bydgoskich Zakładów Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A. (w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 155). Zastrzega się prawo zmiany (w tym wydłużenia) terminu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, jak też prawo zmiany indywidualnego terminu rozmowy kwalifikacyjnej, wskazanego uprzednio kandydatowi w zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną.

13. Niestawienie się kandydata w ustalonym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu, chyba że istnieją obiektywne okoliczności usprawiedliwiające nieobecność kandydata takie, jak siła wyższa lub wypadek losowy.

14. Kandydat zobowiązany jest okazać przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej dowód tożsamości celem identyfikacji kandydata.

15. Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych będą następujące zagadnienia:
a) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorach, w których działa Spółka,
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, funkcjonowania grup kapitałowych oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
d) kierunki strategii rozwoju grupy kapitałowej Spółki zaprezentowane przez kandydata,
e) wiedza i doświadczenia w zakresie analizy rynku i konkurencji, planowania oraz audytu.

16. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych.

17. Informacje o Spółce dostępne są na stronie internetowej pod adresem:
https://stomil-bydgoszcz.pl/oraz w Biurze Zarządu Spółki, gdzie są udostępnione tylko do wglądu na miejscu w obecności pracownika Spółki, bez możliwości kopiowania lub fotografowania. Ustała się następujący zakres i sposób udostępniania kandydatom dokumentów dotyczących Spółki:
Komplet dokumentów dotyczących Spółki za 2020 r., tj.:
– bilans, rachunek zysków i strat,
– sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
– opinia biegłego rewidenta,
– Statut Spółki.
Powyższe dokumenty zostaną udostępnione kandydatowi pod warunkiem złożenia przez niego oświadczenia zawierającego zobowiązanie do traktowania uzyskanych informacji o Spółce jako poufnych.

18. Sposobem komunikacji z kandydatami, w tym celem przekazania informacji o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (lub zmianie tego terminu) lub o wynikach postępowania kwalifikacyjnego są powiadomienia telefonicznie na numer telefonu wskazany przez kandydata w zgłoszeniu lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez kandydata w zgłoszeniu.

19. Postępowanie kwalifikacyjne może być w każdym czasie zakończone, bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyn.

20. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Co mówią o nas inni

Sprawdź podobne oferty pracy

Blisko 100 lat tradycji i doświadczenia

lat doświadczenia
pracowników
odbiorców
produktów

Certyfikaty i programy

Jesteśmy tutaj

Napisz do nas

Adres: ul. Toruńska 155
85-950 Bydgoszcz